ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV PRODUKTER FRÅN GEZE SVERIGE

Försäljnings- och leveransvillkor

§ 1 Tillämpningsområde

Nedanstående villkor tillämpas vid försäljning, leverans och montering av produkter från GEZE Sverige (GEZE) såvitt inget annat avtalas skriftligen.

§ 2 Särskilda definitioner

Med ”Avtalet” avses det avtal gällande köp av Produkter som ingåtts mellan GEZE och KUND.

Med ”Produkt” eller ”Produkter” avses alla av GEZE vid var tid för försäljning tillhandahållna produkter.

Med Teknisk Dokumentation avses varje form av tekniska upplysningar, ritningar, bilder och annat material, som GEZE överlåter till eller tillgängliggör för KUND, oavsett om materialet överförs i fysisk, elektronisk eller annan form.

Med ”slutkund” avses de som använder Produkten.

§ 3 Offert

Om inget annat skriftligen har avtalats är offert giltig i 30 dagar från den dag offerten skapas.

§ 4 Uppgifter och Teknisk Dokumentation

Alla uppgifter och upplysningar om vikt, dimensioner, kapacitet, priser samt tekniska och andra data i GEZEs

marknadsföringsmaterial, inklusive kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor etc. som lämnas till KUND utgör endast uppskattningar och ska inte uppfattas som några garantier eller exakta uppgifter. Teknisk Dokumentation får inte utan skriftligt samtycke från GEZE användas till annat än ändamålet med tillgängliggörandet av den Tekniska Dokumentationen för KUND och får inte utan GEZEs skriftliga samtycke kopieras, reproduceras, överlämnas eller på annat sätt överföras till tredjeman.

§ 5 Konstruktionsändringar

GEZE förbehåller sig rätt att utan föregående meddelande till KUND företa sådana ändringar i konstruktion, val av material, utförande m.m., som GEZE finner nödvändiga. GEZE är dock skyldigt att säkra att ändringarna inte orsakar försämring i Produkters kvalitet, kapacitet och väsentliga bruksegenskaper. Genomförda ändringar berättigar inte KUND till någon form av ersättning.

§ 6 Transportomkostnader och riskens övergång

Försäljning sker från fabrik eller försäljningsställe, såvida inte avvikande leveransvillkor har avtalats skriftligen mellan parterna. KUND ska bära alla omkostnader och risker förknippade med transport av Produkter från GEZEs fabrik respektive försäljningsställe. Transporten ska försäkras av KUND. Denna paragraf 6 är även tillämplig om leverans sker från GEZEs underleverantörer varvid underleverantörens försäljningsställe ska gälla istället för GEZEs fabrik eller försäljningsställe. Oavsett avtalat leveransvillkor har GEZE rätt att debitera kunden för fraktomkostnader.

§ 7 Priser, fakturering och betalning

Prislistor visar bruttopris per styck, om inte annat anges, utan mervärdesskatt och med reservation för tryckfel. GEZE förbehåller sig rätten att ändra priserna. GEZE äger rätt att justera priser i offerter och prislistor om valutakursen, som priserna baseras på när de sätts den 1 januari årligen, ändras under innevarande kalenderår. GEZE fakturerar i förekommande fall 80 % av valutajusteringen (EUR – SEK) efter leverans av Produkterna.

Fakturering sker när varan är levererad och montage faktureras när det är utfört. Faktura förfaller till betalning inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat är skriftligen avtalat mellan parterna. Betalning ska ske till av GEZE anvisat konto. Betalar KUND inte i rätt tid är GEZE berättigat till dröjsmålsränta från förfallodagen till dess betalning sker i enlighet med räntelagen.

§ 8 Återtagandeförbehåll

Sålda Produkter inklusive tillbehör förblir GEZEs egendom till dess full betalning har skett.

§ 9 Dröjsmål

GEZE ska efter beställning ange uppskattad leveranstidpunkt. Finner GEZE att angivna leveranstidpunkt inte kommer att hållas, ska GEZE ge KUND skriftligt meddelande härom med upplysning om ny förväntad leveranstidpunkt. KUND äger under sådana förhållanden inte rätt att göra gällande att det föreligger dröjsmål med leverans.

GEZE åtar sig inte något ansvar för KUNDs direkta eller indirekta förluster i anledning av dröjsmål, med undantag för det fall att förseningen beror på grov vårdslöshet från GEZEs sida. GEZEs ersättningsansvar på grund av dröjsmål kan inte heller under några förhållanden överstiga köpebeloppet för den Produkt som dröjsmålet avser. Om förseningen är väsentlig är KUND dock berättigad att häva köpet.

§ 10 Retur av Produkter

Produkter tas bara i retur efter skriftlig överenskommelse härom mellan KUND och GEZE. Vid överenskommen retur äger GEZE rätt att fakturera KUND ett belopp om 20 procent av Produktens pris.

§ 11 Reklamation, fel och ansvarsbegränsning

KUND är skyldig att skyndsamt hos slutkunden avhjälpa fel vid utförande av reparation eller underhållsservice. KUND ansvarar, parterna emellan för skada som KUND orsakat slutkund genom försummelse.

KUND får inte åberopa att Produkten är felaktig, om KUNDEN inte lämnar GEZE meddelande om felet inom tio (10) dagar efter det att KUNDEN märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamerar KUND inte inom två (2) år från det att KUNDEN har tagit emot varan, förlorar KUNDEN rätten att åberopa felet. Reklamation ska ske skriftligen genom ifyllande av GEZE’s reklamationsblankett och eventuella bristfälliga delar ska efter skriftlig anmodan sändas till GEZE för inspektion varvid KUND ska stå fraktkostnaden.

GEZE åtar sig att under en period om 24 månader efter leverans, inom skälig tid företa omleverans eller reparation efter eget val, om KUND visar att det föreligger fel i Produkterna och reklamerar inom den tid som anges ovan. Om KUND, helt eller delvis, själv företar reparation av Produkten har GEZE inga åtaganden eller skyldigheter gentemot KUND och KUND förlorar rätten att reklamera Produkten. För nya delar, som är infogade i samband med av GEZE utförda reparationer, löper reklamationsfristen ut samtidigt som reklamationsfristen för Produkten enligt denna paragraf 11.

GEZEs förpliktelser omfattar inte situationer där fel beror på att Produkterna inte är monterade, fackmannamässigt underhållna eller använda till fullo i enlighet med GEZEs föreskrifter, felaktigt eller icke ändamålsenligt bruk, ändringar eller tekniska ingrepp företagna utan GEZEs skriftliga samtycke, eller extraordinära omständigheter såsom men inte begränsat till klimatpåverkan etc.

Om reparation eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får KUND kräva prisavdrag. KUND äger inte rätt att göra annan påföljd gällande.

GEZE påtar sig inte något ansvar för indirekta skador eller följdskador, innefattande men inte begränsat till driftsstopp och förlorad vinst. GEZEs ersättningsansvar kan inte heller under några förhållanden överstiga köpebeloppet för den Produkt som är felaktig.

§ 12 Avtalsbrott

Båda parter har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet och kräva ersättning vid grova eller upprepade brott mot avtalsvillkoren från den andra parten. Om en av parterna vill åberopa avtalsbrott ska parten meddela den andra parten skriftligen, senast inom tio (10) dagar efter det att den första parten fått kännedom om den omständighet som utgör avtalsbrottet och – vid första tillfället, då avtalsbrottet kan avhjälpas – ge denne högst tio (10) dagar för att rätta till felet. Om parten trots ovan nämnda förfarande underlåter att rätta till felet har den andra parten rätt att häva Avtalet utan ytterligare varsel.

Part har även rätt att omedelbart häva Avtalet om den andra parten (i) ställer in betalningarna eller lämnar in ansökan om företagsrekonstruktion alternativt försätts i konkurs eller (ii) bryter mot tystnadsplikten, enligt paragraf 14.

§ 13 Ansvarsfrihet - force majeure

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för parterna om de förhindrar Avtalets fullgörande eller gör fullgörandet orimligt betungande: arbetskonflikt, strejker, lockout och annan omständighet som parterna inte råder över, inbegripet men inte begränsat till, brand, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse, offentliga avgifter, beslagtagning, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, fel på transportmedel, fel i överföringen av ström, vatten och andra försörjningskällor, allmän varuknapphet, större personaluppsägning, samt fel med eller försening av leverans från underleverantörer. Den part som vill göra gällande ansvarsfrihet pga. force majeure ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om händelsens uppkomst och upphörande. Båda parter har rätt att genom skriftligt meddelande häva Avtalet om en av ovan nämnda omständigheter omöjliggör Avtalets fullgörande.

§ 14 Tystnadsplikt

Båda parter förbinder sig att under avtalstiden och ett (1) år därefter, iaktta ovillkorlig tystnadsplikt avseende samtliga avtal mellan parterna samt om övriga kommersiella och/eller tekniska förhållanden hos den andre parten, som de kan få kännedom om i samband med samarbetet och som inte omedelbart är offentligt tillgängliga, eller som det ligger i sakens natur att behandla förtroligt.

Överträdelse av tystnadsplikten medför ersättningsansvar.

§ 15 Tillstånd

KUND har ansvar för att de för leverans av Produkterna nödvändiga tillstånden inhämtas och betalar kostnaden härför.

§ 16 Övrigt

KUND är skyldig att i efterföljande omsättningsled tillbörligt lämna instruktioner om de levererade Produkternas egenskaper, med undantag för om det med fog kan förutsättas att sådana egenskaper är allmänt kända, och i övrigt förse förpackningar, instruktionsböcker etc. med nödvändiga beskrivningar och varningstexter.

§ 17 Lagval och laga domstol

Avtalet regleras av svensk rätt och eventuella tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol på den ort där GEZE har sitt säte.

Ladda ned Försäljnings- och leveransvilkor (PDF | 555 KB)